Biz hakda

“Fujian Youyi” ýelimleýji lenta topary, Ltd.

Biz hakda

11

“Youyi Group” 1986-njy ýylyň martynda esaslandyrylan “Fujian Youyi Group”, gaplaýyş materiallary, film, kagyz ýasamak we himiýa senagaty ýaly köp pudakly häzirki zaman kärhana. Häzirki wagtda Youyi Fujian, Şanxi, Siçuan, Hubeý, nanunnan, Liaoning, Anhui, Guangxi, Jiangsu we beýleki ýerlerde 20 önümçilik bazasyny döretdi. Zawodlaryň umumy meýdany 8000-den gowrak hünärli işgäri bilen 2,8 inedördül kilometre barabardyr. Youyi indi Hytaýda bu pudakda iň uly önümçilik masştabyna girmegi talap edýän 200-den gowrak ösen örtük önümçilik liniýasy bilen enjamlaşdyryldy. Wideurt boýunça marketing nokatlary has bäsdeşlik satuw ulgamyna ýetýär. “Youyi” markasy “YOURIJIU” halkara bazaryna üstünlikli çykdy. Önümleriniň tapgyry gyzgyn satyjylara öwrülýär we Günorta-Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda, Europeewropada we Amerikada, 80-e çenli ýurtda we sebitde gowy abraý gazandy.

+
Tejribe ýyllary
+
Countriesurtlar we sebitler
+
Önümçilik çyzyklary
+
Tejribeli işgärler

Kärhana görnüşi

Üç onýyllygyň dowamynda Youyi "bir asyrlyk kärhana gurmak" maksat edinýär. Tejribeli dolandyryş topary bilen durnukly ösüş üçin berk binýat goýdy. Youýi diňe bir ýerli ilata peýdaly bolmak üçin haýyr-sahawat ýa-da jemgyýetçilik hyzmatlaryna işjeň gatnaşman, eýsem kärhanada ykdysadyýeti we daşky gurşawy utgaşdyrýar we ykdysady peýdanyň, daşky gurşawyň peýdasy we sosial peýdanyň bitewiligini gazanyp bolýar. Youyi birinji synp önümçilik enjamlaryna maýa goýýar, ökde hünärli işgärleri taýýarlamaga ünsi jemleýär we dolandyryş işlerini yzygiderli gowulandyrýar we optimizirleýär. “Ilki bilen win-win hyzmatdaşlygy bilen müşderi” düşünjesinde ullakan bazarlary ösdürmek we güýçli müşderi gatnaşyklaryny ösdürmek arkaly müşderilerimiz üçin uzak möhletli baha bermegi wada berýäris. Müşderiler edýän ähli işimiziň özeni bolup, bize ynam döredýär. Hyzmatdaşlygymyzdan ynam. Şol bir wagtyň özünde, Youyi bazar tarapyndan giňden tanaldy we Hytaýyň ýelimleýji lenta pudagynda super ýyldyz boldy.

11
Şahadatnamalar 01
Şahadatnamalar 01
Şahadatnamalar 01

Şahadatnamalar we hormatlar

Youyi, "hil bilen ýaşa we bütewilik bilen ös" iş ýörelgesine eýerýär, hemişe "innowasiýa we üýtgeşiklik, pragmatiki we arassalama" hil syýasatyny durmuşa geçirýär, ISO9001 we ISO14001 dolandyryş ulgamlaryny yhlas bilen durmuşa geçirýär we markany ýürek bilen gurýar. Birnäçe ýyl bäri Youyi "Hytaýda belli söwda bellikleri", "Fujian meşhur marka önümleri", "techokary tehnologiýaly kärhanalar", "Fujian ylym we tehnologiýa kärhanalary", "Fujian gaplaýyş öňdebaryjy kärhanalary", "Hytaý ýelimleýji lenta senagaty modeli" baýraklaryna eýe boldy. Kärhanalar "we beýleki hormatly atlar.