ប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់យើង។

 • img
  2019.12
  Fujian Youyi Adhesivie Tape Group Co., Ltd.
 • img
  2012.10
  Fujian Youhe Adhesivie Technology Industry Co., Ltd.
 • img
  ២០១១.០៥
  រោងចក្រផលិតកាសែត YouRiJiu Adhesivie នៅទីក្រុងប៉េកាំង
 • img
  2010.07
  Anhui Youfa Packing Material Industry Co., Ltd.
 • img
  ២០០៦.០២
  Wuhan YouRiJiu Packing Material Industry Co., Ltd.
 • img
  ២០០៥.១១
  Shenyang Youmao Industry Co., Ltd.
 • img
  ២០០២.១០
  Yunnan YouRiJiu Packing Industry Co., Ltd.
 • img
  ២០០១.០៧
  Fuqing Youfa Industry Co., Ltd.
 • img
  ១៩៩៩.១០
  Shanxi YouRiJiu Industry Development Co., Ltd.
 • img
  ១៩៩៨.០៣
  Chengdu Youyi Packing Material Co., Ltd.
 • img
  ១៩៨៦.០៣
  រោងចក្រផលិតកាសែតវេចខ្ចប់ប្លាស្ទិក Fuqing youyi ។