අපේ ඉතිහාසය

 • img
  2019.12
  Fujian Youyi Adhesivie Tape Group Co., Ltd.
 • img
  2012.10
  Fujian Youhe Adhesivie Technology Industry Co., Ltd.
 • img
  2011.05
  Beijing YouRiJiu Adhesivie ටේප් කර්මාන්ත ශාලාව
 • img
  2010.07
  අන්හුයි යූෆා ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත සමාගම, සීමාසහිත.
 • img
  2006.02
  Wuhan YouRiJiu Packing Material Industry Co., Ltd.
 • img
  2005.11
  Shenyang Youmao Industry Co., Ltd.
 • img
  2002.10
  Yunnan YouRiJiu Packing Industry Co., Ltd.
 • img
  2001.07
  Fuqing Youfa Industry Co., Ltd.
 • img
  1999.10
  Shanxi YouRiJiu Industry Development Co., Ltd.
 • img
  1998.03
  Chengdu Youyi Packing Material Co., Ltd.
 • img
  1986.03
  Fuqing youyi ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම් ටේප් කර්මාන්ත ශාලාව.