ଆମର ଇତିହାସ

 • img
  2019.12
  ଫୁଜିଆନ୍ ୟୋଇ ଆଡେସିଭି ଟେପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କୋ।
 • img
  2012.10
  ଫୁଜିଆନ୍ ୟୁହେ ଆଡେସିଭି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୋ।
 • img
  2011.05
  ବେଜିଂ YouRiJiu Adhesivie ଟେପ୍ କାରଖାନା |
 • img
  2010.07
  Anhui Youfa ପ୍ୟାକିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ କୋ।, ଲି।
 • img
  2006.02
  Wuhan YouRiJiu ପ୍ୟାକିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ କୋ।, ଲି।
 • img
  2005.11
  ଶେଙ୍ଗୟାଙ୍ଗ ୟୁମାଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୋ।, ଲି।
 • img
  2002.10
  Yunnan YouRiJiu ପ୍ୟାକିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୋ।, ଲି।
 • img
  2001.07
  ଫୁକିଙ୍ଗ୍ ୟୁଫା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୋ, ଲିମିଟେଡ୍ |
 • img
  1999.10
  Shanxi YouRiJiu ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କୋ।, ଲି।
 • img
  1998.03
  ଚେଙ୍ଗଡୁ ୟୁୟୁ ପ୍ୟାକିଂ ସାମଗ୍ରୀ କୋ।, ଲି।
 • img
  1986.03
  ଫୁକିଙ୍ଗ୍ ୟୋଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଟେପ୍ କାରଖାନା |